SDB Living

Algemene voorwaarden

Welkom op de algemene voorwaarden pagina

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Prijzen
4. Monsters en modellen
5. Betalingen en betalingstermijn
6. Recht van reclame
7. Herroepingsrecht
8. Vergoeding van bezorgkosten
9. Vergoeding retourkosten
10. Retentierecht
11. Eigendomsvoorbehoud
12. Levering
13. Levertijd
14. Feitelijke levering
15. Transportkosten
16. Verpakking en verzending
17. Bewaring
18. Garantie
19. Ruilen
20. Vrijwaring
21. Klachten
22. Ingebrekestelling
23. Aansprakelijkheid Klant
24. Aansprakelijkheid INNO living
25. Vervaltermijn
26. Ontbinding
27. Overmacht
28. Wijziging overeenkomst
29. Wijziging algemene voorwaarden
30. Overgang van rechten
31. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Artikel 1. Definities


1. INNO living: INNO living, gevestigd te Nunspeet, KvK-nummer 08140394.
2. Klant: degene met wie INNO living een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: INNO living en Klant samen.
4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.


Artikel 2. Toepasselijkheid


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens INNO living.
2. INNO living en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
3. INNO living en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.


Artikel 3. Prijzen


1. INNO living hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
2. INNO living mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die INNO living niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


Artikel 4. Monsters en modellen


Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.


Artikel 5. Betalingen en betalingstermijn


Bij het aangaan van de overeenkomst dient 100% van het totale bedrag te zijn voldaan, voordat wordt overgegaan tot levering.


Artikel 6. Recht van reclame


1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag INNO living het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
2. INNO living maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan INNO living, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.


Artikel 7. Herroepingsrecht


1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
• het product is gebruikt
• het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
3. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar sales@innoliving.nl.
4. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar INNO living, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.


Artikel 8. Vergoeding van bezorgkosten


1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar INNO living heeft geretourneerd, dan zal INNO living eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van INNO living voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.


Artikel 9. Vergoeding retourkosten


Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de
kosten daarvoor.

 


Artikel 10. Retentierecht


1. INNO living kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van INNO living heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan INNO living.
3. INNO living is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.


Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud


1. INNO living blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van INNO living met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd in lid 1 kan INNO living gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
4. Wanneer INNO living gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag INNO living van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.


Artikel 12. Levering


1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
3. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag INNO living zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan INNO living kan tegenwerpen.


Artikel 13. Levertijd


1. De levertijden van INNO living zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van INNO living.
3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer INNO living later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer INNO living niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en INNO living iets anders hebben afgesproken.


Artikel 14. Feitelijke levering


De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.


Artikel 15. Transportkosten


De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en INNO living schriftelijk iets anders hebben afgesproken.


Artikel 16. Verpakking en verzending


1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij INNO living niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan INNO living. Doet de Klant dit niet, dan kan hij INNO living niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.


Artikel 17. Bewaring


1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.


Artikel 18. Garantie


1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
2. De garantie geldt niet:
– in het geval van normale slijtage
– voor schade ontstaan door ongevallen
– voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
– voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
– wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.


Artikel 19. Ruilen


1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
• ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking en met het aangehechte originele prijskaartje
• het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de Klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.


Artikel 20. Vrijwaring


De Klant vrijwaart INNO living tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door INNO living geleverde producten en/of diensten.


Artikel 21. Klachten


1. De Klant moet een door INNO living geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant INNO living daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming INNO living hiervan op de hoogte stellen.
4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat INNO living hierop gepast kan reageren.
5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en INNO living.
6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat INNO living andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.


Artikel 22. Ingebrekestelling


1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan INNO living.
2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling INNO living ook daadwerkelijk op tijd bereikt.


Artikel 23. Aansprakelijkheid klant


Wanneer INNO living een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.


Artikel 24. Aansprakelijkheid INNO living


1. INNO living is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Wanneer INNO living aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
3. INNO living is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
4. Wanneer INNO living aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.


Artikel 25. Vervaltermijn


Elk recht van de Klant op schadevergoeding van INNO living vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.


Artikel 26. Ontbinding


1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer INNO living toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door INNO living nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat INNO living in verzuim is.
3. INNO living mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer INNO living kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.


Artikel 27. Overmacht


1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van INNO living door de Klant niet aan INNO living kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
– een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
– stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
– computervirussen
– stakingen
– overheidsmaatregelen
– vervoersproblemen
– slechte weersomstandigheden
– werkonderbrekingen
3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor INNO living 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat INNO living kan nakomen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als INNO living de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
5. INNO living hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer INNO living hiervan voordeel heeft.


Artikel 28. Wijziging overeenkomst


Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en INNO living de overeenkomst aanpassen.


Artikel 29. Wijziging algemene voorwaarden


1. INNO living mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag INNO living altijd doorvoeren.
3. Ingrijpende wijzigingen zal INNO living zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.


Artikel 30. Overgang van rechten


1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met INNO living aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van INNO living.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.


Artikel 31. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat INNO living bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.


Artikel 32. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en INNO living is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van INNO living is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en INNO living, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld december 2023

Offerte aanvragen

Vraag gratis een maatwerk offerte aan. U zit nergens aan vast.

Offerte aanvragen

Vraag gratis een maatwerk offerte aan. U zit nergens aan vast.

INNO living cover brochure 2024

Op zoek naar meer inspiratie?


Vraag dan nu ons magazine aan met meer dan 110 pagina’s boordevol inspiratie, sfeerimpressies en alle technische details die jij wilt weten over je favoriete model.

Laat je naam en e-mail achter en bekijk hem direct!

Bedankt voor de interesse in ons magazine. We wensen je veel lees en kijk plezier!

INNO living cover brochure 2024

Op zoek naar meer inspiratie?


Vraag dan nu ons magazine aan met meer dan 110 pagina’s boordevol inspiratie, sfeerimpressies en alle technische details die jij wilt weten over je favoriete model.

Laat je naam en e-mail achter en bekijk hem direct!

Bedankt voor de interesse in ons magazine. We wensen je veel lees en kijk plezier!

Winkelwagen0
Uw winkelwagen is leeg
Verder winkelen
0
Stefan

Stefan

Reageert normaliter binnen een uur

Stefan
Hallo👋
Wij staan klaar om je te helpen.
Whatsapp